Dataskyddsmeddelande KiVAppi

Ändamål för behandlingen

KiVAppi-applikationen är ett vid Åbo Universitet utvecklat verktyg för registrerade användare av KiVa Skola®-programmet, ämnad för att stöda utredning och dokumentering av mobbningsfall i skolor. När man registrerar sig som användare sparas det information om användaren som används för att upprätthålla och utveckla servicen. När en person registrerar sig som användare försäkrar applikationen från KiVa Skola-programmets användarregister att skolans användarkoder stämmer samt rektors kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Åbo universitet.

Grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Uppgifterna används för att sköta kundrelationerna.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Åbo universitet. KiVa Skola-åtgärdsprogrammet, institutionen för psykologi och logopedi, 20014 Åbo universitet. E-postadressen: kivaskola@utu.fi

Kategorier av personuppgifter

I KiVAppi-applikationens användarregister sparas det användarens namn, e-postadress och skolan hen jobbar i. Registreringen kräver att rektorn verifierar alla användare för den egna skolans del och bekräftar att dessa arbetar med utredning av mobbningsfall i skolan.

Årligen raderas uppgifterna för de användare vars skola inte använt KiVa Skola-programmet på fem år.

Det uppstår loggposter när tjänsten används. Dessa används för att ta hand om tjänstens dataskydd, teknisk utveckling av tjänsten samt för att finna, hindra och lösa felsituationer i tjänsten (Informationssamhällsbalken (917/2014 138§, 141§, 144§). Loggar sparas den tid som är nödvändigt för de nämnda ändamål och används inte för andra ändamål.

Utbildningsanordnaren är personuppgiftsansvarig för registret som skapas när mobbningsfall registreras. Registreringen ger upphov till ett personregister ifall elevers personuppgifter sparas i applikationen. Rektorn och andra personer vars användarkonton rektorn har verifierat har tillgång till informationen om eleverna i applikationen med hjälp av personliga användarkoder.

Åbo universitet är personuppgiftsbiträde och ansvarar för informationshantering. Vid Åbo universitet kan ingen förutom enheten som ansvarar för upprätthållning av servern komma åt skolornas dokumentering sparat i applikationen. Åbo universitet använder inte denna information för något utan den är endast för skolornas egen dokumentation.

Rätten till tillgång, rättelse, radering och begrensning av personuppgifter samt rätten att göra invändning mot behandling av uppgifter

Rektorer för skolor som tagit i bruk applikationen har rätt att begära tillgång till uppgifter om den egna skolan (information om rektorer och medlemmar av KiVa-teamet som finns i registret), och alla användare har rätt att begära rättande av felaktiga uppgifter och få sina personuppgifter raderade ur registret. Man har också rätt att begära att behandling av ens personuppgifter begränsas samt göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter.

Rätten att överklaga till en övervakande myndighet

Personer inloggade i tjänsten har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmydigheten.

Åus dataskyddsombud

E-postadressen till dataskyddsombud vid Åbo universitet: dpo@utu.fi

Till huvudmenyn